Vaikuttamista markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi sekä kierto- ja biotalouden hyväksi

Vuonna 2016 L&T:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen painopisteenä oli markkinoiden toimivuuden varmistaminen. 

L&T:n palveluliiketoiminnan näkökulmasta keskeisimpänä lakiuudistuksena oli laki julkisista hankinnoista, joka käytännössä tarkoittaa hankintadirektiivin implementointia suomalaiseen lainsäädäntöön. Hankintalain osalta meille myönteisiä uudistuksia oli tiukka sidosyksikkösääntely, hankintamenettelyn modernisointi sekä valvonnan tehostaminen. Eduskunta hyväksyi hankintalakiuudistuksen joulukuussa.

Ympäristöliiketoiminnassa pyrimme edistämään Suomen hallitusohjelman tavoitetta avata suljettua jätemarkkinaa purkamalla kunnallisia yksinoikeuksia jätteisiin.​


Kiertotalouden osa-alueella osallistuimme tiiviisti Suomen kansallisen tiekartan valmisteluun sekä toteuttamiseen. EU-tasolla keskeinen vaikuttamisen kohde oli edelleen valmistelussa oleva kiertotalouspaketti, jota valmisteltiin EU:n toimielimissä koko vuoden 2016. Kiertotalouspaketissa painotimme konkreettisten tavoitteiden asettamisen merkitystä sekä käsitteiden ja tilastoinnin harmonisointia.

Kansallisella tasolla osallistuimme uuden Valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelutyöhön sekä kierrätystä edistävän lainsäädännön valmisteluun. Pyrimme edistämään MARA-asetuksen  ilmoitusmenettelyn laajentamista pilaantuneisiin maihin ja teollisuuden sivuvirtoihin. MARA-asetuksella määritellään eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa.

Kunnallisella tasolla otimme aktiivisesti kantaa jätehuoltomääräysten uudistamiseen sekä kuljetusjärjestelmäpäätöksiin. Haluamme edistää jätteiden syntypaikkalajittelua, valinnanvapauksia sekä markkinaehtoista jätteenkeräysjärjestelmää.

Lisäksi olemme Suomessa ja Ruotsissa pyrkineet edistämään työperusteista maahanmuuttoa muun muassa ottamalla aktiivisesti kantaa julkiseen keskusteluun sekä kehittämällä omia ratkaisujamme pakolaisten työperäiseen kotouttamiseen.

​​