Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Konsernitase

 
 
 
 
 
 
31.12.  M€
2016
2015
Liite
 
VARAT
 
Pitkäaikaiset varat
 
Aineettomat hyödykkeet
11
 
Liikearvo
116,5
113,7
12
 
Hankittu sopimuskanta
5,2
5,4
 
Kilpailukieltosopimukset
0,1
0,2
 
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista
0,6
0,6
 
Muut aineettomat hyödykkeet
20,8
15,0
 
143,2
134,9
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
13
 
Maa-alueet
5,3
5,0
 
Rakennukset ja rakennelmat
40,7
39,9
 
Koneet ja kalusto
104,8
111,0
 
Muut aineelliset hyödykkeet
0,1
0,1
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
5,3
5,5
 
156,1
161,5
 
Muut pitkäaikaiset varat
 
Myytävissä olevat sijoitukset
0,6
0,6
15, 29
 
Rahoitusleasingsaamiset
1,2
2,1
16, 29
 
Laskennalliset verosaamiset
5,5
2,4
8, 17
 
Muut saamiset
1,7
2,0
29
 
9,0
7,0
 
Pitkäaikaiset varat yhteensä
308,3
303,4
 
Lyhytaikaiset varat
 
Vaihto-omaisuus
24,9
23,6
18
 
Myyntisaamiset ja muut saamiset
90,5
84,4
19, 29
 
Johdannaissaamiset
0,3
0,0
29, 30
 
Ennakkomaksut
0,6
0,3
 
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat
0,0
5,0
20, 29
 
Rahavarat
28,2
49,0
21, 29
 
Lyhytaikaiset varat yhteensä
144,5
162,4
 
Varat yhteensä
452,8
465,8
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
 
 
 
 
 
 
31.12. M€
2016
2015
Liite
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT
 
Oma pääoma
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
22
 
Osakepääoma
19,4
19,4
 
Muut rahastot
-3,1
-3,4
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
0,4
0,5
 
Kertyneet voittovarat
162,7
156,8
 
Tilikauden voitto
43,4
37,9
 
222,8
211,2
 
Määräysvallattomien omistajien osuus
0,2
0,1
 
Oma pääoma yhteensä
223,0
211,4
 
Velat
 
Pitkäaikaiset velat
 
Laskennalliset verovelat
24,8
24,9
8, 17
 
Eläkevelvoitteet
1,0
0,9
24
 
Varaukset
4,8
4,1
25
 
Rahoitusvelat
63,5
61,0
26, 29
 
Muut velat
0,3
0,4
27, 29
 
94,3
91,2
 
Lyhytaikaiset velat
 
Rahoitusvelat
3,4
34,9
26, 29
 
Ostovelat ja muut velat
129,9
121,9
28, 29
 
Johdannaisvelat
0,1
1,1
29, 30
 
Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat
0,1
1,4
 
Varaukset
2,0
3,9
25
 
135,5
163,2
 
Velat yhteensä
229,8
254,4
 
Oma pääoma ja velat yhteensä
452,8
465,8
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.