Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Konsernin rahavirtalaskelma

 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.  M€
2016
2015
Liite
 
Liiketoiminnan rahavirta
 
Tilikauden voitto
43,4
37,9
 
Oikaisut
43,8
52,7
32
 
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta
87,2
90,6
 
Käyttöpääoman muutos
 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
-2,5
11,8
 
Vaihto-omaisuuden muutos
-1,4
-1,0
 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
6,6
-1,3
 
Käyttöpääoman muutos
2,7
9,5
 
Maksetut korot
-2,0
-1,7
 
Saadut korot
0,3
0,3
 
Maksetut verot
-11,7
-8,9
 
Liiketoiminnan nettorahavirta
76,4
89,8
 
Investointien rahavirta
 
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-1,8
-6,5
2
 
Ennakkomaksut konserniyrityksistä ja liiketoiminnoista
-
-3,6
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
-33,9
-37,6
 
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
0,8
-
 
Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos
0,2
1,7
 
Saadut osingot investoinneista
0,0
0,0
 
Investointien nettorahavirta
-34,6
-46,1
 
Rahoituksen rahavirta
 
Lyhytaikaisten lainojen muutos
-0,2
0,2
 
Pitkäaikaisten lainojen nostot
-
25,0
 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-34,8
-25,2
 
Maksetut osingot ja pääoman palautukset
-32,6
-29,0
 
Omien osakkeiden hankinta
-
-4,7
 
Rahoituksen nettorahavirta
-67,6
-33,7
 
Likvidien varojen nettomuutos
-25,9
10,0
 
Likvidit varat tilikauden alussa
54,0
44,0
 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
0,0
0,0
 
Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa
28,2
54,0
21
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.