Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Emoyhtiön tase

 
 
 
 
 
 
M€
2016
2015
Liite
 
VASTAAVAA
 
Pysyvät vastaavat
 
Aineettomat hyödykkeet
9
 
Aineettomat oikeudet
1,2
0,9
 
Liikearvo
4,2
5,7
 
Muut pitkävaikutteiset menot
18,0
9,2
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
0,7
4,2
 
24,1
20,0
 
Aineelliset hyödykkeet
10
 
Maa-alueet
4,6
4,6
 
Rakennukset ja rakennelmat
35,6
35,0
 
Koneet ja kalusto
99,4
105,6
 
Muut aineelliset hyödykkeet
0,0
0,0
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
5,3
5,3
 
144,9
150,5
 
Sijoitukset
11
 
Osuudet saman konsernin yrityksissä
30,2
23,8
 
Osuudet osakkuusyrityksissäyhteisyrityksissä
0,0
0,0
 
Muut osakkeet ja osuudet
0,4
0,4
 
30,6
24,2
 
Pysyvät vastaavat yhteensä
199,6
194,8
 
Vaihtuvat vastaavat
 
Vaihto-omaisuus
 
Aineet ja tarvikkeet
1,7
1,9
 
Valmiit tuotteet/Tavarat
1,2
0,9
 
Muu vaihto-omaisuus
4,5
3,5
 
7,4
6,3
 
Pitkäaikaiset saamiset
 
Lainasaamiset
1,0
1,3
 
Ennakot
0,3
0,3
 
1,4
1,7
 
Lyhytaikaiset saamiset
12
 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
42,6
40,7
 
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä
0,1
-
 
Myyntisaamiset
64,5
67,1
 
Muut saamiset
0,8
0,7
 
Siirtosaamiset
4,4
4,3
 
112,5
112,8
 
Rahat ja pankkisaamiset
23,7
49,3
 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
145,0
170,1
 
Vastaavaa yhteensä
344,5
364,9
 
 
 
 
 
 
Tase
 
M€
2016
2015
Liite
 
VASTATTAVAA
 
Oma pääoma
13
 
Osakepääoma
19,4
19,4
 
Käyvän arvon rahasto
0,0
-0,1
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
0,5
0,6
 
Edellisten tilikausien voitto
64,6
45,6
 
Tilikauden voitto
38,5
51,4
 
Oma pääoma yhteensä
123,1
116,8
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä
 
Poistoero
29,9
31,9
 
Pakolliset varaukset
14
 
Pitkäaikainen
5,2
4,7
 
Lyhytaikainen
1,1
2,7
 
6,3
7,4
 
Vieras pääoma
15
 
Pitkäaikainen
 
   Lainat rahoituslaitoksilta
27,7
29,5
 
Eläkelainat
0,8
1,6
 
Joukkovelkakirjalainat
30,0
30,0
 
Rahoitusleasingvelat
5,2
-
 
Saadut ennakot
0,3
0,4
 
64,0
61,5
 
Lyhytaikainen
 
Lainat rahoituslaitoksilta
2,6
34,9
 
Rahoitusleasingvelat
0,8
-
 
Saadut ennakot
8,9
9,0
 
Ostovelat
42,4
29,5
 
Ostovelat osakkuusyrityksille
0,1
-
 
Velat saman konsernin yrityksille
8,5
1,9
 
Muut velat
17,2
20,1
 
Siirtovelat
41,0
51,3
 
Siirtovelat hyödykejohdannaisista
0,0
0,6
 
121,3
147,3
 
Vieras pääoma yhteensä
185,3
208,8
 
Vastattavaa yhteensä
344,5
364,9