Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Rahoitus ja investoinnit sekä muutokset konsernirakenteessa

​Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli 76,4 miljoona euroa (89,8). Käyttöpääomaa vapautui 2,7 miljoonaa euroa (vapautui 9,5). Vertailukauden poikkeuksellisen korkeaan liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kesällä 2015 käyttöönotettu myyntisaamisten factoring-järjestely.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 66,9 miljoonaa euroa (95,8). 

Korolliset nettovelat olivat 38,7 miljoonaa euroa (41,8 Me) ja ne laskivat 27,0 miljoonaa euroa edellisestä kvartaalista ja 3,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuonna 2016 olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,2 me). Nettorahoituskulut olivat 0,1 % (0,3 %) liikevaihdosta ja lukuun sisältyi 1,4 miljoonaa euroa Venäjän ruplan vahvistumisesta aiheutunutta valuuttakurssivoittoa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,6 % (1,5 %). Vuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 50,4 % (46,5 %) ja gearing-prosentti 17,3 (19,8). Likvidit varat olivat kauden lopussa 28,2 miljoonaa euroa (54,0).

Sekä 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma että 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti olivat kauden lopussa vertailukauden tapaan käyttämättä.

Vuonna 2016 bruttoinvestoinnit olivat 41,6 miljoonaa euroa (49,6; 44,7) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuivat vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.

Rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset lähipiiriin kuuluville

Lähipiiritapahtumat selvitetään konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 33. Lähipiiritapahtumat.

Muutokset konsernirakenteessa

Konserniin ostettiin kajaanilaisen jäte- ja viemärihuoltoon erikoistuneen Huurinainen Oy:n osakkeet sekä Pieksämäellä toimivan JPM-Kuljetus Oy:n liiketoiminta.

 

 Rahoituksen avainlukuja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016
2015
2014
 
Korollinen vieras pääoma, MEUR
66,9
95,8
96,0
 
Korolliset nettovelat, MEUR
38,7
41,8
52,0
 
Korkokulut, MEUR
1,7
1,4
1,3
 
Nettorahoituskulut, MEUR
-0,4
-2,2
-21,9
 
Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta
0,1
0,3
3,4
 
Nettorahoituskulut, % liikevoitosta
0,7
4,4
45,2
 
Omavaraisuusaste, %
50,4
46,5
46,3
 
Gearing, %
17,3
19,8
25,2
 
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR
76,4
89,8
79,6
 
Käyttöpääoman muutos rahavirtalaskelmassa, MEUR
2,7
9,5
2,2
 

 Sijoitettu pääoma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
 
Pitkäaikaiset varat
308,3
303,4
296,5
 
Vaihto-omaisuus ja saamiset
116,3
108,3
117,8
 
Likvidit varat
28,2
54,0
44,5
 
Laskennalliset verovelat
-24,8
-24,9
-24,7
 
Ostovelat ja muut velat
-129,9
-121,7
-120,4
 
Varaukset
-6,8
-8,0
-7,5
 
Muut korottomat velat
-1,5
-3,7
-3,4
 
Sijoitettu pääoma
289,9
307,4
302,9
 

 Investoinnit taseryhmittäin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
2016
2015
2014
 
Kiinteistöt
4,7
3,3
1,4
 
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet
26,3
32,3
31,2
 
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista
1,4
6,0
6,8
 
Muut aineettomat hyödykkeet
9,3
7,9
4,6
 
Muut pitkäaikaiset varat
0,0
0,0
0,7
 
Yhteensä
41,6
49,6
44,7
 

 Investoinnit toimialoittain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEUR
2016
2015
2014
 
Ympäristöpalvelut
18,5
24,4
26,6
 
Teollisuuspalvelut
8,2
7,5
6,6
 
Kiinteistöpalvelut
14,5
17,3
11,3
 
Uusiutuvat energialähteet
0,3
0,3
0,2
 
Konsernihallinto ja muut
0,0
0,0
0,0
 
Yhteensä
41,6
49,6
44,7