Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Osakkeet, osakkeenomistajat ja voitonjako

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakepääomassa ja osakemäärässä ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2015 ja 2016. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa. Osakkeita on 38 798 874 kappaletta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita vuonna 2016 oli 38 375 007. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty osakkeiden enimmäismäärää eikä enimmäisosakepääomaa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista vasta-arvoa.

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland ylläpitää yhtiön virallista osakasluetteloa.

Osakkeenomistajat

Lassila & Tikanoja Oyj:llä oli vuoden 2016 lopussa 10 812 osakkeenomistajaa (9 790, 10 152). Hallintarekisteröityjen ja suorassa ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus oli 17,6 % osakekannasta (21,6;17,9).

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistukset

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt omistivat 31.12.2016 yhteensä 999 491 yhtiön osaketta. Niiden osuus osake- ja äänimäärästä on 2,6 %.

Kaupankäynti osakkeilla vuonna 2016

Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yhtiöiden listalla toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaupankäyntitunnus on LAT1V ja ISIN-koodi FI0009010854.

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuoden 2016 aikana oli 6 475 324 kappaletta, mikä on 16,9 % (26,0 %, 26,3 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 110,1 miljoonaa euroa (172,4; 145,2). Korkein hinta oli 19,59 euroa ja alin 14,37 euroa. Päätöskurssi oli 19,20 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 736,9 miljoonaa euroa (695,1; 584,7).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 420 868 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä. 

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Tilikauden lopussa hankkimisvaltuutus oli käyttämättä.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Äänioikeuden rajoitukset

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan äänioikeus yhtiökokouksessa on rajoitettu viidesosaan yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Voitonjako

Osingonjakopolitiikka

Lassila & Tikanoja Oyj:n osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan yhtiön terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Vuonna 2016 yhtiön osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (0,98; 0,47) ja liiketoiminnan rahavirta/osake 1,99 euroa (2,33; 2,06). Yhtiön hallitus esitti 16.3.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,92 euroa osakkeelta.

Vuodelta 2015 maksettiin osinkoa 0,85 euroa osakkeelta ja vuodelta 2014 0,75 euroa osakkeelta. 

 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen sektoreittain 31.12.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
Omistajien lukumäärä
%-osuus
Osakemäärä, kpl
% osakkeista ja äänimäärästä
 
Yritykset ja asuntoyhtiöt
575
5,3 %
2 684 337
6,9 %
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
47
0,4 %
8 143 137
21,0 %
 
Julkisyhteisöt
17
0,2 %
3 691 819
9,5 %
 
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
256
2,4 %
5 560 885
14,3 %
 
Kotitaloudet
9 875
91,3 %
11 570 124
29,8 %
 
Ulkomaiset osakkeenomistajat
46
0,4 %
264 362
0,7 %
 
Omat osakkeet
1
0,0 %
420 868
1,1 %
 
Hallintarekisteröidyt osakkeet
9
0,1 %
6 843 682
17,6 %
 
Yhteistilillä
40 528
0,1 %
 
Yhteensä
38 798 874
100,0 %
 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 Osakkeita kpl
Omistajien lukumäärä
%-osuus
Osakemäärä, kpl
% osakkeista ja äänimäärästä
 
1-1 000
9 356
86,5 %
2 351 261
6,1 %
 
1 001-5 000
1 052
9,7 %
2 350 110
6,1 %
 
5 001-10 000
166
1,5 %
1 222 042
3,1 %
 
10 001-100 000
188
1,7 %
5 433 900
14,0 %
 
100 001-500 000
35
0,3 %
7 699 049
18,8 %
 
yli 500 000
15
0,1 %
19 701 984
50,8 %
 
10 812
100,0 %
38 337 478
98,8 %
 
joista hallintarekisteröityjä
6 843 682
17,6 %
 
Yhteistilillä
40 528
0,1 %
 
Omat osakkeet
0,0 % 
420 868
1,1 %
 
Yhteensä
10 813
100,0 %
38 798 874
100,0 %
 

 Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

 
 
 
 
 
 
 
Osakkeenomistaja
Osakemäärä, kpl
% osakkeista ja äänimäärästä
 
1
Evald ja Hilda Nissin Säätiö
2 413 584
6,2
 
2
Nordea-rahastot
2 386 843
6,2
 
3
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
2 311 238
6,0
 
4
Maijala Juhani
1 529 994
3,9
 
5
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
1 229 073
3,2
 
6
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
934 836
2,4
 
7
Evli-rahastot
833 200
2,2
 
8
Bergholm Heikki
827 050
2,1
 
9
Maijala Mikko
720 000
1,9
 
10
Valtion Eläkerahasto
562 000
1,5
 
11
Turjanmaa Kristiina
529 200
1,4
 
12
Stiftelsen för Åbo Akademi
522 700
1,4
 
13
Lassila & Tikanoja Oyj
420 868
1,1
 
14
SEB-rahastot
402 211
1,0
 
15
Danske Invest rahastot
396 753
1,0
 
16
Fondita-rahastot
360 000
0,9
 
17
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
349 791
0,9
 
18
Maijala Eeva
345 000
0,9
 
19
Oy Chemec Ab
340 000
0,9
 
20
Föreningen Konstsamfundet rf
310 000
0,8
 
Yhteensä
17 724 341
45,7