Jatkamme valitsemallamme strategisella polulla

Olemme edenneet johdonmukaisesti määrittelemämme strategian toimeenpanossa ja onnistuneet parantamaan yhtiön arvoa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Vuoden 2015 strategiakierroksen yhteydessä teimme joitain tarkennuksia valittuun strategiaan, mutta meidän ei ollut tarpeellista muuttaa suuntaa tai vuodelle 2018 asetettuja taloudellisia tavoitteita merkittävästi. Tulevina vuosina keskitymme laajojen strategisten kehitysohjelmien käytäntöönpanoon ja jalkauttamiseen.Kiertotalous vaatii meiltä uudistumista

Tarkastelimme erikseen kiertotalouden mukanaan tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnallemme ja määrittelimme askelmerkit, joilla etenemme kierrätysyhteiskunnan kautta kohti kiertotaloutta.

Uskomme, että kiertotalous tarjoaa L&T:lle monta suuntaa kasvaa ja kehittää liiketoimintaamme, mutta se tulee vaatimaan meiltä jatkuvaa uudistumista ja innovointia sekä panostamista liiketoiminnan kehittämiseen.

L&T on jo tänä päivänä palveluidensa kautta kiertotalouden keskiössä. Jatkossa meidän tulee löytää keinoja nousta jätehierarkiassa ylöspäin muun muassa jalostamalla uusioraaka-aineita pidemmälle. Pyrimme aktiivisesti löytämään logistisia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä ratkaisuja sekä kuluttaja- että yritysrajapintaan ja kehittämään palveluita uudelleenvalmistukseen, kunnostus-, korjaus- ja purkutoimintaan. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia biologisen kierron edistämiseen ja ravinteiden palautukseen.

Pörssissä strategiamme näkyy kannattavana kasvuna, arjessa (esimerkiksi) pienempänä lämmityslaskuna.

Uusiutuvat energialähteet osaksi ydinliiketoimintaa

Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä ja yritysostoin. Vuonna 2015 teimme kahdeksan kohdennettua yritysostoa, joilla vahvistimme ympäristöpalveluidemme valtakunnallista kattavuutta sekä kylmätekniikan osaamistamme.

Osana strategiatyötä päätimme liittää Uusiutuvat energialähteet -toimialan osaksi yhtiömme ydinliiketoimintoja. Uusiutuvien energialähteiden liiketoiminta vastaa ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomiin haasteisiin ja tukee asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta. Päätökseen vaikutti myös se, että olemme parantaneet Uusiutuvien energialähteiden liiketoiminnan operatiivista tehokkuutta sekä kannattavuutta. Myös toimintaympäristön kehitys näyttää suotuisalta, kun biomassan kysyntä nousee ja poliittinen ja lainsäädännöllinen ympäristö tukee liiketoimintaa.

Strategiset ohjelmat etenivät suunnitelmallisesti

Toteutamme strategiaamme strategisten kehitysohjelmien ja -projektien kautta, jotka pohjautuvat valitsemiimme strategisiin painopisteisiin. Vuonna 2015 edistimme johdonmukaisesti käynnistämiämme strategisia ohjelmia. Tulevina vuosina keskitymme näiden ohjelmien käytäntöönpanoon ja jalkautukseen.

Asiakkuudet ja myynti

Uudistimme myyntiorganisaatioitamme.

Syvensimme asiakasymmärrystämme segmentoinnin avulla.

Yhtenäistimme myynnin ja asiakkuuksien johtamisen toimintamalliamme ja otimme käyttöön CRM-järjestelmän.

Jatkoimme asiakaspalvelumme kehittämistä ottamalla käyttöön uusia sähköisiä työkaluja asiakastiedon käsittelyyn.

Vahvistimme työnjohdon asiakaslähtöistä ja kaupallista osaamista liiketoimintakohtaisten valmennusohjelmien avulla.

Työvoiman hallinta

Otimme kiinteistöhuollossa käyttöön ennakoivan, asiakastarpeet huomioivan ja työaikajoustoja hyödyntävän työvuorosuunnittelumallin ja sitä tukevan tietojärjestelmän.

Lisäsimme työvoiman käytön joustavuutta ja ristiinkäyttöä prosessipuhdistuksessa ja korjausrakentamisessa työvoimapankin avulla.

Automatisoimme siivouksen palkkaprosessin ja TES tulkinnan sekä kehitimme työvuorosuunnittelua.

Käynnistimme digitaalisen työajankeruun Ympäristöpalveluiden kuljetustoiminnoissa.

Tehokas toimintamalli

Kehitimme liiketoimintaa tukevia sisäisiä palveluitamme ottamalla käyttöön uudet matka- ja ostolaskujärjestelmät ja tukimallit.

Jatkoimme Kiinteistöpalveluiden uuden toimintamallin rakentamista muun muassa palvelutuotannon prosesseja yhtenäistämällä.

Valmistauduimme Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän pilotointi käynnistyy vuonna 2016.​​​