Yritysvastuuraportti on osa vuosikertomustamme

Raportoimme yritysvastuusta osana vuosikertomustamme kaudelta 1.1.–31.12.2015. Vuonna 2015 raportoimme ensimmäisen kerran uudistetun Global Reporting Initiativen (GRI:n) G4-raportointiohjeiston core-tason mukaisesti.  Raportti julkaistaan ainoastaan verkkosivuillamme.

Raporttiin on kerätty tiedot kaikista konserni- ja tytäryrityksistä ja se kattaa kaikki L&T:n omat toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Mikäli joidenkin yksittäisten tunnuslukujen osalta tietoa ei ole ollut saatavissa kaikista toimintamaistamme, laskennassa on tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin tai laskentaan on sisällytetty toimittajien tietoja, on tämä kerrottu kyseisen tunnusluvun yhteydessä. ​

Ympäristövastuun keskeiset tunnusluvut ovat riippumattoman osapuolen varmentamat. 

Varmennuslausunto​

Olennaisuusanalyysi suuntaa yritysvastuu- ja sidosryhmätyöskentelyämme

Yritysvastuuraporttimme perustuu olennaisuusanalyysiin, jonka päivitimme GRI G4-raportointiohjeiston uudistuneiden vaatimusten mukaisesti vuonna 2015. 

Olennaisuusanalyysissä määritimme L&T:n olennaiset vastuullisuusnäkökohdat sekä keskeisille sidosryhmille olennaiset näkökohdat, jotka liittyvät toimintamme merkittävimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin tai jotka voivat olla merkittäviä L&T:n sidosryhmien päätösten ja valintojen tekemisessä. Olennaisten näkökohtien määrittämiseen osallistui laaja joukkoa johtoa, asiantuntijoita ja liiketoimintojen edustajia ja huomioimme siinä sidosryhmätutkimuksemme tulokset. 

Olennaiset näkökohdat jaottelimme kolmeen luokkaan perustuen niiden vaikutuksiin liiketoimintaamme ja sidosryhmien odotuksiin. Olennaisuusanalyysin on hyväksynyt yritysvastuun ohjausryhmä. 

Yritysvastuun olennaisuusanalyysi


• Edelläkävijyys ja parhaat käytännöt: L&T:n liiketoiminnan ja strategian näkökulmasta olennaiset näkökohdat.

• Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: sidosryhmätutkimuksen perusteella olennaiset näkökohdat.

• Vaatimustenmukaisuus: muut L&T:n liiketoimintaan liittyvät olennaiset näkökohdat.

Olennaiset näkökohdat ja tunnusluvut​

GRI-taulukko​