Määrätietoista työtä liikenteen päästöjen vähentämiseksi

​Toimintamme merkittävin välitön ympäristövaikutus ovat keräys- ja kuljetuspalveluista aiheutuvat päästöt. Vuonna 2015 L&T:n toiminnasta syntyi 59,5 (2014: 69,9) tuhatta ekvivalenttitonnia hiilidioksidipäästöjä.

 

Toimintamme aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin vain pieni osa siitä kokonaishyödystä, joka syntyy bio- ja kierrätyspolttoaineiden kierrätyksestä ja toimituksesta asiakkaillemme. 

Vuonna 2015 onnistuimme vähentämään yhdessä asiakkaidemme kanssa Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 1,1 miljoonalla (2014: 1,3 miljoonaa) CO₂-tonnilla.

Laskennalliset päästövähennykset ja päästöt


(Klikkaa suuremmaksi)​

Kuva: Päästöt on laskettu kansainvälisen raportointiohjeiston The Green House Gas Protocol -päästölaskentamallin mukaisesti hyödyntäen muun muassa VTT:n LIPASTO-tietokantaa. Laskentamallin mukaan päästöt jaetaan kolmeen vaikutusalueeseen: ​1. suorat kasvihuonepäästöt (kaatopaikkatoiminnan, L&T:n raskaan kaluston, tuotantoautojen ja työsuhdeautojen kuluttam​at polttoaineet) 2. epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ostetusta energiasta (L&T:n sähkönkäyttö toimipisteissä) 3. muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (työmatkustaminen ja urakoitsijoiden polttoaineen kulutus). Urakoitsijoiden päästöt on laskettu kuljetusmäärien perusteella arvioidusta polttoaineen kulutuksesta. Laskennalliset päästövähennykset​ on laskettu VTT:n luoman mallin avulla koko arvoketjulle jätteen keräyksestä uusiomateriaalin tai polttoaineen käyttöön asti. Laskenta kattaa koko konsernin toiminnan. L&T luopui Latvian liiketoiminnoistaan maaliskuussa 2014. Vertailukelpoisuuden takia myös aiempien vuosien luvuista on rajattu pois L&T:n Latvian liiketoimintaan liittyneet tiedot.

Teemme jo tänään sitä, mitä on pakko tehdä huomenna:
1,1
MILJOONAA TONNIA SUOMEN PÄÄSTÖISTÄ POIS.

Vuonna 2015 kasvihuonekaasupäästömme vähenivät 19 prosenttia verrattuna vuoden 2012 tasoon ja toiminnan volyymiin. Päästöt vähenivät merkittävästi, koska siirryimme käyttämään vihreää sähköä kaikissa Suomen toimipisteissämme.

Absoluuttisesti laskettuna kasvihuonekaasupäästömme alenivat 14,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti eli kasvihuonekaasupäästöjen suhde liikevaihtoon vuonna 2015 oli 68,2 tuhatta CO₂-tonnia miljoonaa euroa kohden (2014: 83,1 tuhatta CO₂-tonnia miljoonaa euroa kohden). 

Vähensimme polttoaineenkulutusta tehostamalla ja optimoimalla kuljetuksia 

Vuonna 2015 dieselin kokonaiskulutus oli 13,76 miljoonaa litraa, joka oli lähes 280 000 litraa vähemmän kuin vuonna 2014. Kulutus väheni edellisestä vuodesta 2 prosenttia. 

Bensiinin kulutus oli 360 000 litraa (2014: 420 000 litraa) ja se väheni 14 prosenttia. Polttoöljyn kulutus oli 1,48 miljoonaa litraa (2014: 1,46 miljoonaa litraa) ja se nousi yhden prosentin edellisestä vuodesta. 


Kuva: Kaluston päästöt on laskettu polttoaineenkulutuksen perusteella. Vertailukelpoisuuden takia aiempien vuosien luvuista on rajattu pois L&T:n Latvian liiketoimintaan liittyneet tiedot.

Energiaintensiteetti eli energiankulutuksen suhde liikevaihtoon vuonna 2015 oli 288 MWh miljoonaa euroa kohden (2014: 299 MWh miljoonaa euroa kohden).

Tehostimme ja optimoimme kuljetukset

Vuonna 2015 meillä oli käytössä 875 (2014: 866) raskaan kaluston ajoneuvoa. Käytössämme on jo yli 50 monilokeroautoa. Monilokeroisessa jäteautossa on kaksi tai useampia kammioita eri jätelajeille, mikä mahdollistaa useamman jätelajin keräämisen samalla ajokerralla.

Monilokeroautojen määrän kehittyminen

Kuljetusreittien optimointi vähentää kaluston tarvetta, ajettuja kilometrejä sekä pihakäyntejä ja pysähdyksiä. Viiden viimeisen vuoden aikana olemme optimoineet lähes 3 000 kuljetusreittiä, joista optimoitiin vuonna 2015 850 (2014: 650). Vuonna 2015 pysähdyimme pihoissa 110 000 kertaa vähemmän kuin vuonna 2014.

Kaukologistiikassa tehostimme toimintaamme siirtymällä suuremmat hyötykuormat mahdollistavaan kalustoon ja lisäämällä meno-paluukuljetuksia.

Hyödynsimme kokemustamme jätehuollon keräys- ja kuljetusreittien optimoinnista ja suunnittelimme myös kiinteistöhuollon aurausreittejä. Sen ansiosta sopeutimme kaluston määrää ja tehostimme alihankintaa myös kiinteistöhuollossa. 

Käytössämme on myös raportointityökalu, jolla seuraamme jätemääriä sekä kalustonkäytön ja kuljetusreittien tehokkuutta.  

Uusimme raskasta kalustoamme ja korvasimme vanhimpia ajoneuvoja uudemmalla Euro 6 -päästöluokan kalustolla, joka aiheuttaa vähemmän päästöjä.  

Raskaan kaluston Euro-moottoriluokat

​​

Maakaasu-, bioetanoli ja hybridijäteautoja on käytössämme 7 (2014: 7). Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrä ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan. Tähän on vaikuttanut  raskaan kaluston tarjonnan rajallisuus ja veroratkaisut.

Kehitämme kuljettajiemme ajotapaa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi

Vuonna 2015 kuljettajiemme keskimääräinen ajotapaindeksi nousi 0,2 yksikköä tasolle 8,6 (2014: 8,4). Laskelmassa on käytetty painotettua keskiarvoa ja vuoden 2014 vertailuluku on korjattu saman laskentatavan mukaiseksi. Raskaan kaluston kuljettajien henkilökohtainen ajotavanseuranta mahdollistaa ajotavan analysoinnin ja jatkuvan parantamisen. Ajotapaindeksi kertoo ajotavan turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. Indeksin kehittyminen tarkoittaa parempaa liikenneturvallisuutta, pienempää polttoaineenkulutusta ja alhaisempia päästöjä sekä kustannussäästöjä ajoneuvojen ylläpidossa. 

Henkilökohtainen ajotavanseurantalaitteisto on asennettu yhteensä 550 raskaan kaluston ajoneuvoon (2014: 400). Vuonna 2015 ajotavanseurantalaitteiden käyttö laajennettiin kattamaan viemärihuollon ja vaarallisten jätteiden kalusto. Tavoitteenamme on saada koko raskas kalusto seurannan piiriin vuonna 2016.

Seurannan lisäksi kehitämme kuljettajiemme ajotapaa koulutuksilla ja tarvittaessa yksikkökohtaisten toimenpideohjelmien avulla.

Vihreällä sähköllä vähemmän päästöjä

Kasvihuonekaasupäästömme vähenivät merkittävästi vuonna 2015, kun siirryimme käyttämään vesi- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä kaikissa toimipisteissä Suomessa.

Tehokas tilankäyttö hillitsee kiinteistöjen energiankulutusta

Vuonna 2015 sähkönkäyttömme oli 29 400 MWh (2014: 30 800 MWh). Vähensimme toimipisteissämme sähkönkulutusta yhteensä 4,6 prosentilla edellisestä vuodesta. Tuotannon sähkönkulutusta vähennettiin tehostetun seurannan ja tuotantolaitteiden käytön optimoinnilla. 

Vuonna 2015 tehdyssä energiakatselmuksessa selvitettiin koko konsernin energiaprofiili ja tunnistettiin energiansäästömahdollisuuksia kiinteistöissä ja tuotannossa.

Jatkoimme toimitilojemme käyttöasteen tehostamista. Vuonna 2015 uusimme kolme toimipaikkaa monitilatoimistoiksi. Monitilatoimisto tarkoittaa tehokkaampaa tilankäyttöä. Kannustamme henkilöstämme etätyöhön niissä toiminnoissa ja tehtävissä joissa se on mahdollista. 

Valmistauduimme pääkonttorimme siirtymiseen uusittuun monitilatoimistoon tammikuussa 2016. Tikanpesäksi nimetty pääkonttori sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella Helsingin Pitäjänmäellä. Kannustamme pääkonttorin työntekijöitä myös työmatkaliikuntaan aiempaa paremmilla pukuhuonetiloilla ja esimerkiksi säilytystilalla polkupyörille. 

Vuonna 2015 käynnistimme omissa kiinteistöissämme energiatehokkuusprojektin, joka jatkuu vuonna 2016. Tavoitteena on vähentää sähkön ja lämmön kulutusta, puuttua kiinteistöjen käytön epäkohtiin ja tutkia prosessienergian hyödyntämisen säästöpotentiaali. Kiinteistöjä tarkastellaan kokonaisuuksina, joissa energianhallinnan lisäksi huomiota kiinnitetään kunnostustarpeisiin. ​​​

​​​