VASTUULLINEN TOIMINTATAPA ON EROTTAMATON OSA KAIKKEA TEKEMISTÄMME

Ympäristöluvat ohjaavat laitostemme ja terminaaliemme ympäristöasioiden hallintaa ja seurantatarkkailua. Vuoden 2015 lopussa L&T:llä oli 62 ympäristölupaa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin. 

ympäristöriskit ja -vahingot

Toimintamme ympäristöriskit liittyvät ajoneuvokalustoon, jätteiden varastointiin ja käsittelyyn sekä kemikaaliturvallisuuteen. Ympäristövahinkoja ehkäistään suojarakenteilla, mittalaitteilla, tarkastuksilla, ohjeistuksella ja henkilökunnan koulutuksella. Kaikki ympäristövahingot kirjataan seurantajärjestelmään. 

Vuonna 2015 ei sattunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa. Lieviä ympäristövahinkoja tapahtui kolme, joista kaksi aiheutui tulipalojen aiheuttamista päästöistä ja sammutusvesistä. Yksiaiheutui pölyämisestä puun murskauksen yhteydessä. Lieväksi ympäristövahingoksi luokitellaan ympäristön muutoksen aiheuttava vahinko, joka kuitenkin saadaan välittömällä toiminnalla rajattua ja poistettua. 

Vähäisiä vahinkotapauksia raportoitiin 45. Ne olivat pieniä ajoneuvojen ja työkoneiden öljy- ja polttoainevuotoja ja alkavien tulipalojen aiheuttamia vähäisiä päästöjä, jotka poistettiin ympäristöstä eikä niillä ollut merkittäviä vaikutuksia maaperään tai vesistöön. Ympäristövahinkotapausten käsittelyn yhteydessä olemme kerranneet ohjeistustamme poikkeustilanteissa toimimisesta ja tehostaneet kalustotarkastuksia.

Ympäristöön liittyvät valitukset

Jätteiden käsittelytoimintamme on aiheuttanut paikallisesti valituksia Oulussa, Mustasaaressa, Turussa, Keravalla, Lahdessa, Uudessakaupungissa ja Jyväskylässä. Valituksen syyt ovat olleet lähiympäristön roskaantuminen, pölyämisen aiheuttama likaantuminen sekä melu- ja hajuhaitta. Valitukset tulivat suoraan lähialueen asukkailta tai paikallisen ympäristöviranomaisen kautta ja ne kirjattiin seurantajärjestelmään. Valitukset käsiteltiin yhteistyössä viranomaisten kanssa pyrkimyksenä rajoittaa haittaa aiheuttanutta päästöä.