Meille jäte on raaka-ainetta

​Toimintaamme ohjaa kiertotalousajattelu ja etusijajärjestys, jonka mukaan pyrimme ensisijaisesti ohjaamaan materiaalit uudelleen valmistukseen tai kierrätykseen. Palveluidemme kautta edistämme asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta. Pyrimme säästämään neitseellisiä luonnonvaroja ja hillitsemään ilmastonmuutosta korvaamalla neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bioenergialla. Huolehdimme kattavasti materiaalivirtojen arvoketjusta keräämällä, kuljettamalla ja prosessoimalla niitä omissa laitoksissamme.

PALAUTETAAN KÄYTÖN JÄLKEEN
Pantilliset tölkit takaavat 97 % raaka-aineesta takaisin juomateollisuudelle. Miksei mekanismia voisi käyttää myös muualla?

Jätehuollon etusijajärjestys

 

Vuonna 2015 kaikista L&T:n hallussa olevista materiaalivirroista pystyttiin hyödyntämään 92 prosenttia (2014: 90 %) ja kierrättämään 53 prosenttia (2014: 51 %). L&T:n omien laitosten hyödyntämisaste oli 98 prosenttia (2014: 98 %).

Hallussa olevat materiaalivirrat

Kuva: L&T:n hallussa olevien jätteiden raportointi on jaettu syntypaikalla lajiteltuihin materiaaleihin, sekajätteeseen ja vaarallisiin jätteisiin. Raportointi kattaa yhdyskuntajätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa ja Venäjällä. Sen ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätys- ja hyödyntämisaste

Kuva: Uudelleenkäyttöä ovat etusijajärjestyksen mukaisesti uudelleenkäyttöön ohjatut kuormalavat. Energiahyödyntäminen on jaettu kahteen ryhmään, jotka ovat hyödyntäminen jäteperäisenä polttoaineena ja hyödyntäminen sekajätteen poltossa. Hyödyntäminen jäteperäisenä polttoaineena sisältää jätteistä valmistetun ja energiana hyödynnetyn kierrätyspolttoaineen, kierrätyspuumurskeen, energiana hyödynnettävän rengasrouheen sekä biojätteestä valmistetun biokaasun ja bioetanolin. L&T suosii kierrätykseen tai ympäristörakentamiseen soveltumattomien jätteiden energiahyödyntämistä kierrätyspolttoaineena.​

Vaaralliset jätteet käsittelemme asianmukaisesti omilla laitoksillamme tai toimitamme yhteistyökumppaneillemme käsiteltäväksi. Vaarallisista jätteistä 7 prosenttia vietiin käsiteltäväksi muihin EU-maihin vuonna 2015. Emme maahantuoneet vaarallisia jätteitä vuonna 2015.

Omien laitosten kierrätys- ja hyödyntämisaste

​​

kehitämme uusia ratkaisuja kierrätyksen ja hyötykäytön lisäämiseksi

L&T etsii ja kehittää jatkuvasti ratkaisuja erilaisten jätemateriaalien kierrättämiseksi ja hyödyntämiseksi. Vuonna 2015 aloitimme kattohuovan, purkukipsin, ikkunalasin ja valkoisen posliinin erilliskeräykseen. Nämä materiaalit saadaan tehokkaimmin kiertoon kehittämällä syntypaikkalajittelua rakennustyömailla. Kattohuovat toimitamme asvaltin raaka-aineeksi ja kipsilevyt hyödynnettäväksi uusien kipsituotteiden valmistuksessa. Ikkunalasista tehdään muun muassa lasivillaa tai vaahtolasia, betoni ja tiilet hyödynnetään maantäytöissä ja toistaiseksi toimitamme puun hyödynnettäväksi pääasiassa energiana. Kartoitamme myös puun kierrätysmahdollisuuksia jatkuvasti.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Kehitystyö kohdistuu koko jätehuollon arvoketjuun ja tarkoittaa käytännössä:

• asiakkaidemme ympäristöhuollon suunnittelua

• asiantuntijapalveluita ja -koulutuksia
• syntypaikkalajittelua tukevia keräysväline- ja laiteratkaisuja
• tehokkaita kierrätysprosesseja ja
• monipuolista yhteistyöverkostoa eri jätemateriaalien hyödyntämiseksi.

Vuonna 2015 jatkoimme valtakunnallisesti kattavan kierrätyslaitos- ja terminaaliverkostomme kehittämistä. L&T vahvisti edelleen palveluitaan Pohjanmaan maakuntien alueella avaamalla Kokkolassa uuden kierrätysterminaalin, jonka myötä jätehuollon palvelut laajenivat myös Seinäjoelle. L&T:n jätehuolto- ja kierrätysliiketoiminta laajeni yritysostoilla maantieteellisesti uusille alueille Kuopiossa, Kiteellä ja Multialla. Prosessikehityksessä keskityttiin kierrätyslaitosten lajitteluprosessien tehostamiseen ja hyödyntämisasteen nostamiseen vähentämällä kaatopaikalle ohjautuvan orgaanisen aineksen määrää.

Vuonna 2015 päättyi L&T:n vetämä laaja yhteisprojekti "Sekalaisen puujätteen testaus erilaisten lopputuotteiden valmistuksessa". Projektissa selvitettiin puujätteen energiahyödyntämiselle vaihtoehtoja, jotka edistäisivät ympäristönäkökulmasta kestävää ja liiketoiminnallisesti kilpailukykyistä materiaalikierrätystä. Ympäristöministeriö julkaisi projektin loppuraportin joulukuussa 2015.​​​