Paikallista hyvinvointia luomassa

​​L&T on toimintapaikkakunnillaan merkittävimpien työnantajien joukossa. Maksetuilla palkoilla ja veroilla sekä aine-, tavara- ja palveluostoilla, on huomattava vaikutus kuntatalouteen sekä talousalueen muuhun elinkeinotoimintaan.

taLOUDELLISEN HYÖDYN JAKAUTUMINEN

Toimintamme keskeisimmät suorat rahavirrat syntyvät asiakkaiden palvelumaksuista, henkilöstön palkoista, palkkioista ja sosiaalikuluista, veroista, palvelu- ja tavarahankinnoista, korvauksista rahoittajille ja osakkeenomistajille sekä investoinneista.


L&T:N VEROJALANJÄLKI

Läpinäkyvä verojalanjäljen raportointi on keskeinen osa L&T:n vastuullisuustyötä. L&T julkaisi verojalanjälkilaskelman ensimmäisen kerran vuonna 2013.
 

 Verojalanjälki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomi
Muut toimintamaat
Yhteensä
 
Verot ja veronluonteiset maksut, M€
2015
2014
2015
2014
2015
2014
 
Tuloverot/yhteisöverot
9,6
8,9
0,4
0,4
9,9
9,3
 
Ennakonpidätykset palkoista ja metsämaksuista sekä lähdeverot
49,4
46,7
3,2
3,6
52,6
50,4
 
Sosiaaliturvamaksu
4,3
4,3
4,5
5,3
8,8
9,6
 
Tuotantoverot *
1,1
1,3
0,0
0,3
1,1
1,6
 
Arvonlisäverot (kulutusvero)
76,5
76,1
5,2
5,8
81,7
81,9
 
Kiinteistöverot
0,1
0,4
0,1
0,1
0,2
0,5
 
Vakuutusvero
0,6
0,6
 -
0,0
0,6
0,6
 
Yhteensä
141,6
138,3
13,3
15,5
155,0
153,9
 
* Tuotantoverot sisältävät mm. itse tilitetyt jäteverot
​​

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi L&T:n verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

L&T noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä L&T:n verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, joissa L&T:llä on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista L&T:llä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisällytetty yhteenvedon tietoihin.

Tässä raportissa olennaiset verot ja maksut on luokiteltu verolajeittain. Suomen luvut on ilmoitettu erikseen ja muut maat omana kokonaisuutenaan.

Lassila & Tikanoja Oyj:llä ei ole tytäryhtiöitä alhaisen verotuksen maissa.