Vaikuttamista kierto- ja biotalouden hyväksi

Vuonna 2015 L&T:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen painopisteenä oli bio- ja kiertotalouden edistäminen ja niiden nostaminen uuden hallitusohjelman strategiseksi painopistealueeksi. Lisäksi osallistuimme aktiivisesti uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelutyöhön sekä kierrätystä edistävän lainsäädännön valmisteluun. Olimme mukana UUMA-hankkeessa, jolla tähdätään MARA-asetuksen ilmoitusmenettelyn laajentamiseen pilaantuneisiin maihin ja teollisuuden sivuvirtoihin. 

Kunnallisella tasolla otimme aktiivisesti kantaa jätehuoltomääräysten uudistamiseen sekä kuljetusjärjestelmäpäätöksiin tavoitteenamme markkinaehtoisen kierrätysliiketoiminnan edistäminen ja sitä kautta kierrätysmahdollisuuksien parantaminen. 

EU-tasolla osallistuimme joulukuussa julkistetun kiertotalouspaketin valmisteluun. Tavoitteenamme on paketti, joka pitäisi sisällään konkreettiset ja kunnianhimoiset kierrätystavoitteet.

Lisäksi olemme pyrkineet edistämään työperusteista maahanmuuttoa muun muassa ottamalla aktiivisesti kantaa julkiseen keskusteluun sekä kehittämällä omia ratkaisujamme pakolaisten kotouttamiseen Suomessa ja Ruotsissa.

Ajankohtaiset säädösmuutokset

Säädös ja vaihe​ ​Vaikutus L&T:n näkökulma​
​Jätedirektiivi (Waste Framework Directive, WFD)

EU-direktiivi voimassa, kansallinen toimeenpano edelleen kesken.

 Direktiivin uudistustyö käynnistettiin osana kiertotalouspakettia.

​Pakkausjätteiden tuottajavastuun vaatimukset täsmentyivät erillisellä asetuksella. Pakkausjätteiden käsittelyn sekä terminaali- ja kierrätystoiminnan kilpailutus käynnistyi.

Kiinteistöittäistä jätteen-kuljetusta koskevat tarkastelut ja päätökset.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen.

Kunnalliset yksinoikeudet laajenivat yksityisiin oppilaitoksiin ja sairaaloihin.

Kiertotalouspaketti nostaa toteutuessaan yhteiskuntajätteen kierrätystavoitteet nykyisestä 50 %:sta 65 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

​Pakkausjätteiden tuottajavastuu pitäisi toteuttaa markkinalähtöisesti ja kuntien erityisoikeudet pakkausjätteisiin pitäisi poistaa.

Kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta on jatkettava mahdollisimman laajasti.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitetta pitäisi kiristää ja jätehuoltomääräysten pitäisi muutenkin toteuttaa jätteen etusijajärjestystä.

Kuntien yksinoikeuksia jätteisiin tulisi rajoittaa ja kuluttajan valinnanvapauksia tulisi kasvattaa.

Yhteiskunnan rooli tulisi olla viimesijainen ja varmistava.

Kaatopaikkadirektiivi (Directive on Landfill of Waste)

Direktiivi on saatettu voimaan kaatopaikka-asetuksella, toimeenpano käynnissä
​Suomalainen asetus kieltää orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikalle vuodesta 2016 alkaen.

Suomeen rakennetaan liian s​uurta kapasiteettia jätteen polttoon. 

​Meidän tulee kaikin keinoin varmistaa, että nykyisin  kaatopaikalle menevät jätevirrat ohjautuvatta etusijajärjestyksen mukaisesti ensisijaisesti kierrätykseen.

L&T valmistautuu kaatopaikkakiellon vaikutuksiin kehittämällä oma laiteverkostoaan sekä jätteenkäsittelyprosessia.

Tarjoamme aktiivisesti palveluitamme käsitellä aiemmin kaatopaikalle sijoitettua orgaanista jätettä.

Selvitämme, miten omat laitosrejektimme täyttävät uudet kriteerit siirtymäajan (v. 2020) kuluessa.

EU:n teollisuuspäästödirektiivi (Industrial Emissions Directive, IED)

 Direktiivi voimassa, direktiivin perusteella laadittavat parhaan saatavilla olevan tekniikan (BAT) määrittelyasiakirjat (BREF) ja niistä johdettavat ympäristöluvituksessa noudatettavat päästötasot työn alla tai uudistettavana

​Jätteenkäsittelylaitosten ympäristöluvat uusitaan BAT-/BREF-prosessissa EU-tasolla päätettävien päästö- ja kulutusarvojen perusteella

Jätteen polttoa (mukaan lukien rinnakkaispoltto) koskevan BREF-asiakirjan uudistaminen käynnistyi.

​L&T osallistuu mm. edunvalvontajärjestöjensä kautta jätteenkäsittelyn parhaiden teknologioiden määrittelemiseen ja päästörajojen asettamiseen.

L&T:n Keravan laitos on nimetty yhdeksi referenssilaitokseksi ja on siten osana Euroopan laajuista tietojen keräystä. Jätteen ns. rinnakkaispolttoa tulee kohdella tasapuolisesti jätteen massapolton kanssa.

​Suomen hallitusohjelmassa kirjatun tavoitteen mukaisesti kuntien yksinoikeutta jätehuollossa kavennetaan asumisen jätteisiin. Ympäristöministeriö on käynnistänyt muutoksen vaikutuksen arvioinnin. ​Toteutuessaan muutos avaa julkisten kiinteistöjen, yksityisten oppilaitosten ja sairaaloiden jätehuollon markkinat. ​L&T tukee aloitetta, koska se edistää mahdollisuuksia luoda uusia kierrätysratkaisuja ja sitä kautta edistää materiaalikierrätystä Suomessa.
Kestävän metsätalouden rahoituslain voimaantulon nopeuttaminen.​ Hankkeen myötävaikutuksesta siirtymäaika lyheni ja sen haitalliset vaikutukset lievenivät.
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea rajattiin siten, että järeä puu siirtyi alemman tukitason piiriin. ​ ​Runkopuu jakautuu jatkossa kahden tukitason puuhun, mikä lisää byrokratiaa. Uhkana voi olla tuen haun vaikeutuminen ja sitä kautta automaattinen aiemman tukitason valinta sähköntuottajien osalta. ​L&T vastusti esitystä ja ehdotti tukitason palauttamista aiemmalle tasolle.
​​