Aktiivista sidosryhmätyötä

Kartoitamme säännöllisesti keskeisten sidosryhmiemme toiminnallemme kohdistamia odotuksia. Tulosten pohjalta olemme koostaneet sidosryhmäkohtaiset toimenpidesuunnitelmat, joiden etenemistä seurataan osana yhtiömme vastuullisuuden johtamista. Tavoitteenamme on, että vastaamalla entistä paremmin sidosryhmiemme odotuksiin pystymme kohentamaan mainettamme ja sitä kautta vahvistamaan sidosryhmiemme tukea toiminnallemme.

Merkittävimmät sidosryhmämme sekä sidosryhmävuorovaikutuksen muodot on esitelty oheisessa taulukossa:

​Sidosryhmä

Kuvaus vuorovaikutuksesta vuonna 2015

Asiakkaat

​Toteutimme Suomessa kaksi suositteluhalukkuutta mittaavaa asiakaskyselyä ja saimme niiden avulla palautetta yli 4 000 asiakkaalta. Palautteen perusteella panostimme muun muassa toimitusvarmuutta ja asiakasvuorovaikutusta parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.  Tuloksia hyödynnämme toimiala-, palvelulinja- ja yksikkökohtaisesti asiakastyytyväisyyden parantamisessa.  

Näiden kyselyjen lisäksi teimme asiakaskohtaisia tyytyväisyyskyselyjä, jotka antoivat meille arvokasta kohdekohtaista tietoa päivittäisen työmme onnistumisesta. 

Kehitimme sähköistä asiointia ja aloimme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuutta tehdä huoltopyynnöt sähköisesti, jolloin huoltopyyntö välittyy suoraan huoltomiehelle. Vuoden 2015 aikana saimme noin 26 ​000 sähköistä huoltopyyntöä. 

Järjestimme 18 ympäristöakatemiaa ja useita kiertotalouteen ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tilaisuuksia ympäri Suomea. 

Lanseerasimme vuonna 2015 myös ympäristöhuollon verkkokoulutuksen asiakkaille. Koulutustilaisuuksiimme ja ympäristöhuollon verkkokoulutukseemme osallistui lähes 3 000​ henkilöä asiakasyrityksistämme.​

Lähetimme asiakkaillemme 11 sähköistä uutiskirjettä, joihin oli koostettu sisältöjä verkkolehti-Lassistamme.

​Oma henkilöstö

Palvelulinjakohtaisissa KIRKASTE-valmennuksissa työnjohtajien ja palveluesimiesten esimiestaitoja kehitettiin palvelulinjan liiketoimintaa ja kilpailuetua vauhdittavaan suuntaan. 

Esimiehet pureutuivat strategiaan sekä harjoittelivat muutosten jalkauttamista ja läpivientiä ylimmän johdon isännöimissä Esimiesfoorumi-tilaisuuksissa. 

Työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuva henkilöstöasioiden johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa käsittelemään lakisääteisiä yhteistoiminta-asioita ja muita henkilöstön asemaan liittyviä asioita. Lisäksi henkilöstön edustajia osallistettiin laajasti yhtiön eriasteisiin päätöksentekofoorumeihin ja kehitysohjelmiin. 

Kahdenvälisessä tavoite- ja kehityskeskustelussa tai tiimikeskustelussa asetettiin tavoitteet 90 prosentille toimihenkilöistä ja 80 prosentille niistä työntekijöistä, jotka saavat L&T:ltä pääasiallisen toimeentulonsa.

Jatkoimme painopisteen siirtämistä työkyvyn johtamisessa ennakoivaan työhön. Toteutimme toimihenkilöille työhyvinvointikyselyn, jonka tulosten perusteella ohjasimme heitä henkilökohtaiseen valmennukseen. Toteutimme siivoustyöntekijöille henkilökohtaista ergonomiavalmennusta, jonka tavoitteena on parantaa työhyvinvointia fyysisesti kuormittavassa työssä.

Otimme käyttöön sähköiset työturvallisuusilmoitukset ja jatkoimme Nollapeli-ohjelmaamme, joka tähtää entistä turvallisempaan työntekoon. 

Viestimme henkilöstölle intranetin, neljä kertaa vuodessa ilmestyvän henkilöstölehti Letin, videomuotoisten L&T uutisten sekä sisäisen Yammer-verkoston avulla. Lisäsimme sisäistä viestintää myös antamalla 4 500 siivoojalle ja kuljettajalle mahdollisuuden käyttää L&T:n työsähköpostiosoitetta. 

Käynnistimme Kuukauden työntekijän palkitsemisen Kiinteistöpalveluissa ja palkitsimme yhteensä 25 ammattilaista hyvin tehdystä työstä.

Teimme Meininki-henkilöstökyselyn, johon vastasi yhteensä 4631 L&T:läistä, mikä on 60,5 prosenttia henkilöstöstämme. 

​Potentiaaliset työntekijät

Kerroimme aktiivisesti L&T:n tarjoamista työmahdollisuuksista sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. 

Toteutimme menestyksekkäästi muun muassa kesätyökampanjan, jossa videoblogistimme työskenteli kolmessa eri työtehtävässä ja jakoi kokemuksiaan sosiaalisen median kautta.

Käynnistimme kaksi pro gradu -tutkimusta työnantajamielikuvaan liittyen.

Teimme yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa ja osallistuimme työnhakumessuille ja -tapahtumiin. Joulukuussa toteutimme Instagram-kampanjan yhdessä Haaga-Helian viestinnän ja markkinoinnin opiskelijoiden kanssa.

Sijoittajat

Tapasimme sijoittajia ja analyytikoita noin 50 erilaisessa tilaisuudessa, muun muassa seminaareissa, roadshowlla ja yhtiökokouksessa.

Jatkuvasta yhteydenpidosta pääomamarkkinoiden kanssa huolehdimme pörssi- ja lehdistötiedottein sekä www-sivujemme kautta.

Aine-, tavara- ja palveluntoimittajat

Uudistimme sopimustoimittajien itsearviointi- ja auditointikäytäntöjä.

Teimme toimittaja-auditointeja. 

Laajensimme toimittajakohtaisia kehitys- ja ohjausryhmiä liiketoiminnan henkilöillä. 

Kilpailutimme tekniset tukkuliikkeet.

Laadimme toimittajia koskevan Tapa toimia -ohjeistuksen, joka liitetään jatkossa toimittajasopimuksiin.

Järjestöt ja edunvalvonta

Osallistuimme aktiivisesti elinkeino- ja työmarkkinajärjestöjen toimintaan sekä yhteistyöverkostoihin Suomessa ja EU-tasolla.

Suomessa bio- ja kiertotalous nousi yhdeksi uuden hallituksen strategiseksi avainalueeksi. EU-tasolla merkittävin vaikuttamishanke oli ns. Kiertotalous-paketti, jonka EU:n komissio antoi joulukuussa. 

​Paikalliset yhteisöt ja yhteistyötahot

​Paikallisyhteisöissä toimimme aktiivisesti jätteiden hyödyntämis- ja kierrätysmahdollisuuksien edistämiseksi. Teimme yhteistyötä start up –yritysten ja oppilaitosten kanssa uusien jätteiden kierrätystä parantavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Hyväntekeväisyys

Vuonna 2015 jatkoimme edelleen hyvää yhteistyötämme vähävaraisten ja erilaisia kriisejä kohdanneiden lapsiperheiden tukemiseen keskittyneen HOPE-yhdistyksen kanssa. Keräsimme vuoden mittaan omissa toimipaikoissamme ja kauppakeskus Sellossa käyttökelpoisia vaatteita, urheiluvälineitä ja leluja HOPE:n edelleen jaettavaksi ja autoimme HOPE:n paikallistoimistoja muun muassa lahjoittamalla jätesäkkejä.

Osallistuimme talkoisiin Uuden lastensairaalan hyväksi tarjoamalla jätehuolto- ja bajamajapalvelut kesäkuussa järjestettyyn Live Aid –megakonserttiin. 

Lisäksi teimme pienempiä paikallisia tukilahjoituksia.

Viranomaiset ja poliittiset vaikuttajat

​​​Osallistuimme jätepoliittiseen keskusteluun liittyen ympäristölainsäädännön valmisteluun ja soveltamiseen. Lisäksi esitimme aloitteita keinoista jätteiden kierrätyksen edistämiseksi. 

Paikallisella tasolla annoimme aktiivisesti lausuntoja koskien kunnallisia jätehuoltomääräyksiä sekä jätteen kuljetusjärjestelmiä koskevia kunnallisia päätöksiä.  

​Media

Vastasimme lähes 90 mediayhteydenottoon toimittajien tiedontarpeiden täyttämiseksi tai haastateltavien löytämiseksi.

Lähetimme yli 30 lehdistötiedotetta ja toimitimme tiedotusvälineille ajankohtaisia asiantuntija-artikkeleita sekä niitä tukevia radiojuttuja ja videoita. Järjestimme mediatilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja kutsuimme tiedotusvälineiden toimittajia tutustumaan toimintaamme.