Työpäivän jälkeen terveenä kotiin

Työturvallisuuden toimenpiteitä ja tavoitteita ohjataan Suomessa strategisella Nollapeli-ohjelmalla, joka tukee linjaorganisaation työtä. Tavoitteena on pudottaa tapaturmataajuus alle kymmeneen vuoteen 2018 mennessä. 

 

NOLLAPELILLÄ NOLLA TAPATURMAA

Nollapeli-ohjelmassa on neljä keskeistä osa-aluetta, joiden avulla työturvallisuutta kehitetään systemaattisesti kaikissa palveluissa:

• asenne ja puuttuminen
• prosessit ja työkalut
•​ osaaminen ja koulutus
• toimitusketju ja yhteistyö. 

Työympäristöstä tehdyt turvallisuushavainnot ja esimiesten tekemät safety walk -havainnointikierrokset ovat osa L&T:n ennakoivaa turvallisuustyötä. Sekä havainnot että kierrokset on vuoden 2015 alusta voinut tehdä sähköisesti eri päätelaitteilla, kuten älypuhelimella tai ajoneuvopäätelaitteella ilman paperisten lomakkeiden täyttämistä. Uudet sähköiset työkalut ovat nopeuttaneet ja tehostaneet työturvallisuusilmoitusten ja havainnointikierrosten tekemistä. Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi 26 prosenttia ja safety walkien 36 prosenttia.

Kesäkuussa pidettiin työsuojelupäivä, johon kaikki työsuojeluvaltuutetut osallistuivat. Tilaisuudessa suunniteltiin toimenpiteitä työsuojelutoiminnan kehittämiseksi ja etsittiin keinoja henkilöstön työturvallisuusosaamisen lisäämiseksi.

L&T:n historian ensimmäistä turvallisuusviikkoa vietettiin marraskuussa. Viikon teemana oli yksilön vastuu ja huolehtiminen niin omasta kuin työkaverin turvallisuudesta. Turvallisuusviikon aikana lanseerattiin uusia turvallisuustyökaluja kuten Viikon vihellys. Sillä halutaan muistuttaa pienistä turvallisuuteen vaikuttavista asuoista. Henkilöstä osallistui viikkoon muun muassa tekemällä omia turvallisuusaiheisia videoita.

Sisäisessä Ammattilainen liikenteessä -kampanjassa tuotiin videoiden avulla esille turvallista liikennekäyttäytymisestä sekä L&T:n tapaa toimia.

TYÖTURVALLISUUS KEHITTYI TAVOITETTA PAREMMIN

Vuonna 2015 tapaturmataajuutemme oli alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin L&T:n historiassa. Tapaturmat vähenivät niin edelliseen vuoteen kuin asetettuun tavoitteeseen verrattuna. Tapaturmataajuus oli 11 (2014: 17). Myös Suomessa tapaturmataajuus oli 11 (2014: 18), kun tavoitteena oli 15.

L&T:lla sattuu noin yksi työtapaturma 100 000 työtuntia kohden.
Se on harvoin, mutta tavoitteena on ei koskaan.

Vuonna 2015 ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Myöskään todettuja ammattitautitapauksia ei ollut.

Vuodesta 2016 alkaen seuraamme myös kokonaistapaturmataajuutta, johon lasketaan mukaan kaikki tapaturmat, eli poissaoloon johtaneiden lisäksi myös hoitokäynnit, työmatkatapaturmat ja tapaturmat, joissa poissaolo on vältetty tekemällä korvaavaa työtä.

Tapaturmataajuus Suomessa

Kuva: Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden.

TURVALLISUUS OSANA KAIKKEA TYÖTÄ 

Työturvallisuus on osa kaikkea työtä niin L&T:n omissa pisteissä kuin asiakaskohteissakin. Työympäristön ja ympäristössä liikkuvien ihmisten turvallisuuden varmistaminen työn eri vaiheissa on osa jokaiselle L&T:läiselle annettavaa työtehtäväkohtaista perehdytystä.​ Vuonna 2015 teimme työturvallisuutta parantavista turvallisuushavainnoistamme noin 80 prosenttia ja safety walk -havainnointikierroksista 70 prosenttia työskennellessämme asiakaskohteissamme. Ennakoivien toimien kautta syntyy korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan niin omaa kuin asiakaskohteen työturvallisuutta.​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työturvallisuuden kehitys Suomessa
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 
Turvallisuushavainnot
19 414
15 383
14 885
10 987
5 341
4 433
 
Vaaran-/riskinarvioinnit
1 148
1 684
1 839
3 086
1 707
1 958
 
Safety Walk -havainnointikierrokset
9 273
6 808
5 577
1 670
1 519
1 242
 
Työturvallisuustuokiot
7 472
6 517
4 973
1 491
680
 
Tapaturmataajuus
11
18
18
33
35
34