ENNAKOINTI ON PARAS TAPA JOHTAA TYÖKYKYÄ

L&T:llä on pitkä kokemus tavoitteellisesta ja tuloksellisesta työkykyjohtamisesta. Sirius-työkyvynhallintaohjelman tavoitteena on, että työntekijän työ- ja toimintakyky säilyy vanhuuseläkeikään asti.Vuosien 2011–2015 työkykyjohtamisen tavoitteemme olivat:

• työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkekustannusten minimointi
• sairauspoissaoloprosentin alentaminen viiteen prosenttiin
• TyEL-maksuluokan vakiinnuttaminen.

Vuoden 2016 alusta alkavalla Sirius III -työkyvynhallintaohjelman viisivuotiskaudella tulemme yhä aktiivisemmin siirtämään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Uudistamme työkykyjohtamisen vision ja tavoitteet ja määrittelemme ennaltaehkäisevät teemat, joihin suuntaamme panoksia jatkossa.

ENNALTAEHKÄISEVÄLLÄ TUELLA TYÖHYVINVOINTIA

Jatkoimme vuonna 2015 erityisesti esimiesten työhyvinvoinnin tukemista, koska se vaikuttaa suoraan alaisten hyvinvointiin ja työn tulokseen. Esimiesten ja muiden toimihenkilöiden työhyvinvointia selvitettiin kyselyllä ja tulosten perusteella järjestettiin henkilökohtaisen tarpeen mukaista valmennusta.

Kokonaishyvinvoinnin indeksi nousi kaksi prosenttia vuoden 2014 kyselyyn verrattuna. Kaikilla liiketoiminta-alueilla tapahtui positiivista kehitystä.

SAIRAUSPOISSAOLOT LASKUSSA

Useat työt L&T:llä ovat fyysisesti raskaita. Työkyvyttömyyseläkkeiden ja pitkien sairauslomien merkittävin syy on tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Tule-oireiden esiintyvyys korostuu erityisesti yli 45-vuotiailla.

Tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävä Tules-hanke jatkui vuonna 2015. Jo lähes 200 siivoojaa on yhdessä fysioterapeutin ja oman esimiehensä kanssa katsonut omalla työpaikallaan miten työn voisi tehdä kehoa vähemmän rasittavalla tavalla. Vuonna 2015 hankkeeseen osallistuneiden tuki- ja liikuntaelinoireista johtuvat sairauspoissaolot laskivat 67 prosenttia kolmen kuukauden seurantajaksolla.

Siivouksen ja kiinteistöhuollon pääkaupunkiseudun yksiköissä kokeiltiin mahdollisuutta olla akuuteissa sairaustapauksissa esimiehen luvalla pois yhden päivän kerrallaan ja enintään kolme peräkkäistä kalenteripäivää ilman lääkärintodistusta. Sairauspoissaolot vähenivät ja kustannukset laskivat. Kokeilua jatketaan vuonna 2016. 

Sairauspoissaoloprosenttimme Suomessa laski 5,2 prosenttiin vuonna 2015 (2014: 5,3 %). Vuoden 2016 alusta tulemme asettamaan sairauspoissaoloille toimialakohtaiset tavoitteet seuraavalle viisivuotiskaudelle.

TYÖKYVYTTÖMYYSKUSTANNUKSET ALAS JA ELÄKEIKÄ YLÖS

Syksyllä 2015 toteutetun työkykyjohtamisen benchmark-tutkimuksen mukaan L&T:n työkyvyttömyysmaksut henkilötyövuotta kohden ovat vain puolet toimialan keskimääräisistä maksuista. Kymmenessä vuodessa keskimääräinen eläköitymisikämme on Suomessa noussut 59,4 vuodesta 63,1 vuoteen.

Kaksi vuotta keskimääräistä korkeampi eläköitymisikä ei ehkä kuulosta paljolta, mutta 8 000 ihmisen yrityksessä se tarkoittaa
16 000 henkilötyövuotta.

AKTIIVINEN TYÖKYKYRISKIEN HALLINTA

Työkykyjohtaminen on L&T:llä osa päivittäisjohtamista, jota henkilöstöosasto ja työterveyshuolto tukevat. Meillä huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista varsinkin silloin, jos työssä selviytymisessä tapahtuu muutoksia. Meillä on käytössä varhaisen tuen ja työhönpaluun tuen toimintamallit. Työssä selviytymistä seurataan aktiivisesti työpaikalla ja työterveyshuollossa.

Huolehdimme, että työterveyshuollon hoito, ammatillinen kuntoutus ja muut mahdolliset kuntoutuspalvelut otetaan työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden avuksi mahdollisimman oikeaan aikaan.

Tarvittaessa mietimme osatyökykyisille esimerkiksi uudelleensijoittumista vähemmän rasittaviin tehtäviin. Näillä toimenpiteillä olemme pystyneet estämään 90 henkilön joutumisen työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tarjoamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa myös opastusta terveellisempiin elämäntapoihin. Henkilöstölle tarjotaan apua ruokavalion parantamiseen, tupakoinnin lopettamiseen, unihäiriöihin ja liikunnan lisäämiseen. Järjestämme myös voimavaroihin ja palautumiseen liittyvää valmennusta.​

​​​​