PANOSTAMME OSAAVAAN HENKILÖSTÖÖN

Meillä panostetaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti henkilöstön osaamiseen ja johtamisen kehittämiseen. Johtamisen kehittäminen on yksi L&T:n strategisista kehitysohjelmista. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa strategian toteutumista, vahvistaa esimiestaitoja ja yhtenäistää johtamiskäytäntöjä.
 

ESIMIESFOORUMEISTA AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSIIN

Vuonna 2015 ylimmän johdon vetämiin esimiesfoorumeihin osallistui 456 esimiestä. Keskustelevissa tilaisuuksissa syvennyttiin strategisiin tavoitteisiin, harjoiteltiin yhdessä miten muutokset viedään käytäntöön ja kuinka onnistumisia voisi nostaa esille. 

Strategisen muutoksen ja kehitysprojektien etenemistä tuettiin tarjoamalla projektien vetäjille muutosjohtamisen työkaluja ja valmennusta.

Uutena valmennuksena aloitettiin työnjohtajille ja palveluesimiehille valmennusohjelma, joka toteutetaan palvelulinja kerrallaan vuosina 2015 - 2016. Ohjelmaan osallistui tänä vuonna 234 esimiestä. Valmennuksessa kehitetään esimiestaitoja liiketoimintaa ja kilpailuetua vauhdittavaan suuntaan.

Järjestimme useita koulutuksia ympäristöasioista ja vastuullisuudesta. Ekohuolto-koulutuksen kävi 130 huoltomiestä ja toimihenkilöä. Ympäristöpassin suoritti 135 siivouspalveluissa työskentelevää henkilöä. Erilaisiin ympäristövastuuta, jäte- ja ympäristölainsäädäntöä, jätehuollon järjestämistä ja onnettomuustilanteissa toimimista käsitteleviin koulutuksiin osallistui 88 henkilöä.

Kuljettajien lakisääteisiä ammattipätevyyden jatkokoulutuksia räätälöitiin lisäämällä niihin aitoja tilanteita ja tuomalla esiin L&T:n tapa toimia. Koulutuksissa käydään myös läpi strategian painopistealueet ja toimintaperiaatteet osana kuljettajien työtä. 

OSAAMISEN KARTOITTAMINEN ALOITETTIIN PALVELULINJOILLe

Meneillään olevien kehityshankkeiden ja työvuorosuunnittelun käyttöönoton myötä Kiinteistöpalveluihin kuuluvassa siivous- ja tukipalveluissa ja kiinteistönhuollossa aloitettiin vuonna 2015 osaamiskartoitusten tekeminen. Työntekijät arvioivat itse osaamistaan ja valmiuksia erilaisissa tehtävissä, työturvallisuudessa ja asiakaspalvelussa. 

Osaamiskartoitusten tarkoituksena on ymmärtää tarkemmalla tasolla kokonaisuutena, millaista osaamista meillä on eri puolilla suurta taloa ja eri toimipisteissä. Näin voimme suunnitella tehokasta osaamisresurssien käyttöä esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa.

Kartoituksella halutaan selvittää miten L&T voi työnantajana kehittää ja lisätä henkilöstön osaamista, tukea heitä työssä onnistumisessa sekä ammattitaidon uudistamisessa ja ylläpitämisessä. Osaamistiedoista tehdään yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan.