Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Konsernitase

 
 
 
 
 
 
31.12.  M€
2015
2014
Liite
 
VARAT
 
Pitkäaikaiset varat
 
Aineettomat hyödykkeet
12
 
Liikearvo
113,7
109,9
13
 
Hankittu sopimuskanta
5,4
5,3
 
Kilpailukieltosopimukset
0,2
0,1
 
Muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista
0,6
0,7
 
Muut aineettomat hyödykkeet
15,0
9,7
 
134,9
125,7
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
14
 
Maa-alueet
5,0
3,3
 
Rakennukset ja rakennelmat
39,9
44,3
 
Koneet ja kalusto
111,0
112,2
 
Muut aineelliset hyödykkeet
0,1
0,1
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
5,5
2,2
 
161,5
162,1
 
Muut pitkäaikaiset varat
 
Myytävissä olevat sijoitukset
0,6
0,6
16, 30
 
Rahoitusleasingsaamiset
2,1
3,2
17, 30
 
Laskennalliset verosaamiset
2,4
2,7
9, 18
 
Muut saamiset
2,0
2,3
30
 
7,0
8,7
 
Pitkäaikaiset varat yhteensä
303,4
296,5
 
Lyhytaikaiset varat
 
Vaihto-omaisuus
23,6
22,6
19
 
Myyntisaamiset ja muut saamiset
84,4
94,7
20, 30
 
Johdannaissaamiset
0,0
0,1
30, 31
 
Ennakkomaksut
0,3
0,5
 
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat
5,0
10,0
21, 30
 
Rahavarat
49,0
34,0
22, 30
 
Lyhytaikaiset varat yhteensä
162,4
161,8
 
Varat yhteensä
465,8
458,3
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
 
 
 
 
 
 
31.12. M€
2015
2014
Liite
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT
 
Oma pääoma
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
23
 
Osakepääoma
19,4
19,4
 
Muut rahastot
-3,4
-3,9
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
0,5
0,3
 
Kertyneet voittovarat
156,8
172,2
 
Tilikauden voitto
37,9
18,1
 
211,2
206,2
 
Määräysvallattomien omistajien osuus
0,1
0,2
 
Oma pääoma yhteensä
211,4
206,3
 
Velat
 
Pitkäaikaiset velat
 
Laskennalliset verovelat
24,9
24,7
9, 18
 
Eläkevelvoitteet
0,9
1,0
25
 
Varaukset
4,1
4,2
26
 
Korolliset velat
61,0
71,2
27, 30
 
Muut velat
0,4
0,3
28, 30
 
91,2
101,4
 
Lyhytaikaiset velat
 
Korolliset velat
34,9
24,8
27, 30
 
Ostovelat ja muut velat
121,9
120,4
29, 30
 
Johdannaisvelat
1,1
1,4
30, 31
 
Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat
1,4
0,7
 
Varaukset
3,9
3,3
26
 
163,2
150,7
 
Velat yhteensä
254,4
252,0
 
Oma pääoma ja velat yhteensä
465,8
458,3
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.