Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Konsernin rahavirtalaskelma

 
 
 
 
 
 
1.1. - 31.12.  M€
2015
2014
Liite
 
Liiketoiminnan rahavirta
 
Tilikauden voitto
37,9
18,1
 
Oikaisut
52,7
71,0
33
 
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta
90,6
89,1
 
Käyttöpääoman muutos
 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
11,8
-1,4
 
Vaihto-omaisuuden muutos
-1,0
3,6
 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
-1,3
0,0
 
Käyttöpääoman muutos
9,5
2,2
 
Maksetut korot
-1,7
-3,0
 
Saadut korot
0,3
0,4
 
Maksetut verot
-8,9
-9,1
 
Liiketoiminnan nettorahavirta
89,8
79,6
 
Investointien rahavirta
 
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-6,5
-9,8
2
 
Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä myyntihetken
rahavaroilla
-
13,5
33
 
Ennakkomaksut konserniyrityksistä ja liiketoiminnoista
-3,6
-
 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
-37,6
-34,1
 
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
-
0,4
 
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin
-
-0,2
 
Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos
1,7
0,3
 
Saadut osingot investoinneista
0,0
0,0
 
Investointien nettorahavirta
-46,1
-29,8
 
Rahoituksen rahavirta
 
Lyhytaikaisten lainojen muutos
0,2
-32,2
 
Pitkäaikaisten lainojen nostot
25,0
29,9
 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-25,2
-24,8
 
Maksetut osingot ja pääoman palautukset
-29,0
-19,4
 
Omien osakkeiden hankinta
-4,7
-1,9
 
L&T Recoil Oy:n takausvastuu
-
-16,7
 
Muut rahoituksen erät
-
0,9
 
Rahoituksen nettorahavirta
-33,7
-64,2
 
Likvidien varojen nettomuutos
10,0
-14,4
 
Likvidit varat tilikauden alussa
44,0
58,5
 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
0,0
-0,2
 
Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa
54,0
44,0
22
 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.