Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Emoyhtiön tase

 
 
 
 
 
 
M€
2015
2014
Liite
 
VASTAAVAA
 
Pysyvät vastaavat
 
Aineettomat hyödykkeet
9
 
Aineettomat oikeudet
0,9
1,0
 
Liikearvo
5,7
5,8
 
Muut pitkävaikutteiset menot
9,2
6,1
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
4,2
1,8
 
20,0
14,7
 
Aineelliset hyödykkeet
10
 
Maa-alueet
4,6
2,9
 
Rakennukset ja rakennelmat
35,0
38,6
 
Koneet ja kalusto
105,6
110,7
 
Muut aineelliset hyödykkeet
0,0
0,0
 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
5,3
2,0
 
150,5
154,2
 
Sijoitukset
11
 
Osuudet saman konsernin yrityksissä
23,8
23,8
 
Osuudet osakkuusyrityksissä
0,0
0,0
 
Muut osakkeet ja osuudet
0,4
0,4
 
24,2
24,3
 
Pysyvät vastaavat yhteensä
194,8
193,2
 
Vaihtuvat vastaavat
 
Vaihto-omaisuus
 
Aineet ja tarvikkeet
1,9
0,8
 
Valmiit tuotteet/Tavarat
0,9
1,1
 
Muu vaihto-omaisuus
3,5
2,7
 
6,3
4,6
 
Pitkäaikaiset saamiset
 
Lainasaamiset
1,3
1,7
 
Ennakot
0,3
0,3
 
1,7
2,0
 
Lyhytaikaiset saamiset
12
 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
40,7
24,2
 
Myyntisaamiset
67,1
76,0
 
Muut saamiset
0,7
0,6
 
Siirtosaamiset
4,3
5,7
 
112,8
106,6
 
Rahat ja pankkisaamiset
49,3
41,2
 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
170,1
154,3
 
Vastaavaa yhteensä
364,9
347,5
 
 
 
 
 
 
M€
2015
2014
Liite
 
VASTATTAVAA
 
Oma pääoma
13
 
Osakepääoma
19,4
19,4
 
Käyvän arvon rahasto
-0,1
-0,4
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
0,6
0,4
 
Edellisten tilikausien voitto
45,6
65,3
 
Tilikauden voitto
51,4
13,8
 
Oma pääoma yhteensä
116,8
98,5
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä
 
Poistoero
31,9
33,9
 
Pakolliset varaukset
14
 
Pitkäaikainen
4,7
4,7
 
Lyhytaikainen
2,7
2,7
 
7,4
7,5
 
Vieras pääoma
15
 
Pitkäaikainen
 
   Lainat rahoituslaitoksilta
29,5
38,6
 
Eläkelainat
1,6
2,3
 
Joukkovelkakirjalainat
30,0
30,0
 
Saadut ennakot
0,4
0,3
 
61,5
71,2
 
Lyhytaikainen
 
Lainat rahoituslaitoksilta
34,9
24,8
 
Saadut ennakot
9,0
9,2
 
Ostovelat
29,5
29,1
 
Velat saman konsernin yrityksille
1,9
3,7
 
Muut velat
20,1
21,2
 
Siirtovelat
51,3
47,6
 
Siirtovelat hyödykejohdannaisista
0,6
0,8
 
Verovelat
0,0
0,0
 
147,3
136,4
 
Vieras pääoma yhteensä
208,8
207,6
 
Vastattavaa yhteensä
364,9
347,5