Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Rahoitus ja investoinnit sekä muutokset konsernirakenteessa

​Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 89,8 miljoonaan euroon (79,6; 86,4), mikä oli seurausta käyttöpääoman vapautumisesta. Käyttöpääomaa vapautui 9,5 miljoonaa euroa (vapautui 2,2; vapautui 7,9).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 95,8 miljoonaa euroa (96,0; 122,8).

Korolliset nettovelat olivat 41,8 miljoonaa euroa (52,0; 64,4) ja ne laskivat 6,3 miljoonaa euroa edellisestä kvartaalista ja 10,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuonna 2015 olivat 2,2 miljoonaa euroa (21,9; 2,9). Nettorahoituskulut olivat 0,3 % (3,4; 0,4) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskulujen suuruuteen vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa sekä konsernin sisäisten valuuttalainojen kurssimuutokset.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,5 % (1,7; 1,7). Vuonna 2016 pitkäaikaisia lainoja erääntyy yhteensä 34,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 46,5 % (46,3; 43,7) ja gearing-prosentti 19,8 (25,2; 30,4). Likvidit varat olivat kauden lopussa 54,0 miljoonaa euroa (44,0; 58,5).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0 euroa (0; 35,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Vuonna 2015 bruttoinvestoinnit olivat 49,6 miljoonaa euroa (44,7; 32,7) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä yritysostoista.

Rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset lähipiiriin kuuluville

Lähipiiritapahtumat selvitetään konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 34. Lähipiiritapahtumat.

Muutokset konsernirakenteessa

Konserniin ostettiin seuraavien yritysten liiketoiminnot: Jyväs-Jää Oy, CEUS Oy, HH-kiinteistöpalvelut Oy:n Hämeenlinnan seudun kiinteistöhuolto-, siivous- ja LVIS-liiketoiminta, Kiinteistö- ja jätehuolto Vuorisen jätehuoltoliiketoiminta ja Puijon Kiinteistöhuolto Oy.

Lisäksi ostettiin seuraavien yritysten osakekannat: NN-Kiinteistötyö Oy, Lakeuden Kylmäkeskus Oy ja Kuljetus J Hirvonen Oy.

Tilikauden aikana purettiin Joutsan Kuljetus Oy, Paperitiikerit Oy ja NN-Kiinteistötyö Oy.

 

 Rahoituksen avainlukuja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015
2014
2013
 
Korollinen vieras pääoma, milj. €
95,8
96,0
122,8
 
Korolliset nettovelat, milj. €
41,8
52,0
64,4
 
Korkokulut, milj. €
1,1
1,3
1,1
 
Nettorahoituskulut, milj. €
-2,2
-21,9
2,9
 
Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta
0,3
3,4
0,4
 
Nettorahoituskulut, % liikevoitosta
4,4
45,2
8,6
 
Omavaraisuusaste, %
46,5
46,3
43,7
 
Gearing, %
19,8
25,2
30,4
 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. €
89,8
79,6
86,4
 
Käyttöpääoman muutos rahavirtalaskelmassa, milj. €
9,5
2,2
7,9
 

 Sijoitettu pääoma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
 
Pitkäaikaiset varat
303,4
296,5
311,0
 
Vaihto-omaisuus ja saamiset
108,3
117,8
126,5
 
Likvidit varat
54,0
44,5
58,5
 
Laskennalliset verovelat
-24,9
-24,7
-25,8
 
Ostovelat ja muut velat
-121,7
-120,4
-120,0
 
Varaukset
-8,0
-7,5
-9,5
 
Muut korottomat velat
-3,7
-3,4
-6,4
 
Sijoitettu pääoma
307,4
302,9
334,3
 

 Investoinnit taseryhmittäin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
2015
2014
2013
 
Kiinteistöt
3,3
1,4
1,9
 
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet
32,3
31,2
26,1
 
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista
6,0
6,8
0,0
 
Muut aineettomat hyödykkeet
7,9
4,6
2,6
 
Muut pitkäaikaiset varat
0,0
0,7
2,0
 
Yhteensä
49,6
44,7
32,7
 

 Investoinnit toimialoittain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M€
2015
2014
2013
 
Ympäristöpalvelut
24,4
26,6
15,7
 
Teollisuuspalvelut
7,5
6,6
3,2
 
Kiinteistöpalvelut
17,3
11,3
11,3
 
Uusiutuvat energialähteet
0,3
0,2
0,2
 
Konsernihallinto ja muut
0,0
0,0
2,2
 
Yhteensä
49,6
44,7
32,7