Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Osakkeet, osakkeenomistajat ja voitonjako

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakepääomassa ja osakemäärässä ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2014 ja 2015. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa. Osakkeita on 38 798 874 kappaletta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita vuonna 2015 oli 38 589 658. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty osakkeiden enimmäismäärää eikä enimmäisosakepääomaa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa eikä kirjanpidollista vasta-arvoa.

Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland ylläpitää yhtiön virallista osakasluetteloa.

Osakkeenomistajat

Lassila & Tikanoja Oyj:llä oli vuoden 2015 lopussa 9 790 osakkeenomistajaa (10 152; 9 320). Hallintarekisteröityjen ja suorassa ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus oli 21,6 % osakekannasta (17,9; 21,7).

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistukset

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt omistivat 31.12.2015 yhteensä 978 271 yhtiön osaketta. Niiden osuus osake- ja äänimäärästä on 2,5 %.

Kaupankäynti osakkeilla vuonna 2015

Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yhtiöiden listalla toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaupankäyntitunnus on LAT1V ja ISIN-koodi FI0009010854.

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä vuoden 2015 aikana oli 10 014 840 kappaletta, mikä on 26,0 % (26,3 %; 18,7 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 172,4 miljoonaa euroa (145,2; 99,5). Korkein hinta oli 18,74 euroa ja alin 14,54 euroa. Kauden päätöskurssi oli 18,12 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli kauden lopussa 695,1 miljoonaa euroa (584,7; 589,5).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 437 721 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö käynnisti 15.9.2015 omien osakkeiden osto-ohjelman. Ohjelma päättyi 31.12.2015 ja sen aikana yhtiö hankki yhteensä 253 406 omaa osaketta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Tilikauden lopussa hankkimisvaltuutuksesta oli käyttämättä 1 746 594 kappaletta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Äänioikeuden rajoitukset

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan äänioikeus yhtiökokouksessa on rajoitettu viidesosaan yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Voitonjako

Osingonjakopolitiikka

Lassila & Tikanoja Oyj:n osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan yhtiön terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Vuonna 2015 yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,98 euroa (0,47; 0,57) ja liiketoiminnan rahavirta/osake 2,33 euroa (2,05; 2,23). Yhtiön hallitus esittää 17.3.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,85 euroa osakkeelta.

Vuodelta 2014 maksettiin osinkoa 0,75 euroa osakkeelta ja vuodelta 2013 0,50 euroa osakkeelta. 

 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen sektoreittain 31.12.2015

 
 
 
 
 
 
 
 
Omistajien lukumäärä
%-osuus
Osakemäärä, kpl
% osakkeista ja äänimäärästä
 
Yritykset ja asuntoyhtiöt
515
5,3 %
2 458 885
6,3 %
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
47
0,5 %
7 945 767
20,5 %
 
Julkisyhteisöt
17
0,2 %
3 478 968
9,0 %
 
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
235
2,4 %
5 165 574
13,3 %
 
Kotitaloudet
8 936
91,3 %
11 338 422
29,2 %
 
Ulkomaiset osakkeenomistajat
40
0,4 %
158 069
0,4 %
 
Omat osakkeet
437 721
1,1 %
 
Hallintarekisteröidyt osakkeet
8 212 653
21,2 %
 
Yhteistilillä
40 536
0,1 %
 
Yhteensä
38 798 874
100,0 %
 

 Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 Osakkeita kpl
Omistajien lukumäärä
%-osuus
Osakemäärä, kpl
% osakkeista ja äänimäärästä
 
1-1 000
8 432
86,1 %
2 196 597
5,7 %
 
1 001-5 000
967
9,9 %
2 158 551
5,6 %
 
5 001-10 000
161
1,6 %
1 206 807
3,1 %
 
10 001-100 000
181
1,8 %
5 034 003
13,0 %
 
100 001-500 000
34
0,3 %
7 216 578
18,6 %
 
yli 500 000
15
0,2 %
20 945 802
54,0 %
 
9 790
100,0 %
38 758 338
99,9 %
 
joista hallintarekisteröityjä
8 212 653
21,2 %
 
Yhteistilillä
40 536
0,1 %
 
Omat osakkeet
437 721
1,1 %
 
Yhteensä
38 798 874
100,0 %
 

 Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015

 
 
 
 
 
 
 
Osakkeenomistaja
Osakemäärä, kpl
% osakkeista ja äänimäärästä
 
1
Evald ja Hilda Nissin Säätiö
2 413 584
6,2
 
2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
2 311 238
6,0
 
3
Nordea-rahastot
2 213 609
5,7
 
4
Maijala Juhani
1 529 994
3,9
 
5
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo
1 229 073
3,2
 
6
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
934 836
2,4
 
7
Bergholm Heikki
825 885
2,1
 
8
Evli-rahastot
800 795
2,1
 
9
Maijala Mikko
720 000
1,9
 
10
Valtion Eläkerahasto
562 000
1,5
 
11
Turjanmaa Kristiina
529 200
1,4
 
12
SEB-rahastot
442 125
1,1
 
13
Lassila & Tikanoja Oyj
437 721
1,1
 
14
Fondita-rahastot
370 000
1,0
 
15
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
349 791
0,9
 
16
Maijala Eeva
345 000
0,9
 
17
Oy Chemec Ab
340 000
0,9
 
18
Danske Invest -rahastot
307 721
0,8
 
19
Mandatum Life
304 745
0,8
 
20
Aktia-rahastot
283 280
0,7
 
Yhteensä
17 250 597
44,5